ท่านใดต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์ ThaiEasyWeb Technology Group. ได้ที่
  ทีมงานฝ่ายขาย
    คุณสมศักดิ์ เขมวิวิธ
โทรศัพท์ 089-677-9035 , 02 5197 552 แฟล็กซ์ : 02 998 4454
    คุณอรณี สธนเสาวภาคย์
โทรศัพท์ 089-412-3206 , 02 5197 552 แฟล็กซ์ : 02 998 4454
   
อีเมล์ s0061008@yahoo.com.com
  ทีมงานข้อมูลเชิงเทคนิค
    คุณสมศักดิ์ เขมวิวิธ
โทรศัพท์ 089-677-9035 , 02 5197 552 แฟล็กซ์ : 02 998 4454
   
อีเมล์ s0061008@yahoo.com
   
   
 
  Project Manager : นาย สมศักดิ์ เขมวิวิธ
 
ประวัติการศึกษา    
  ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
  ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา อิเล็กทรอนิกส์
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ตัวอย่างผลงาน    
  ระบบบงานศูนย์บริการรถโดยสาร HIGER บริษัท ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) www.distar.co.th
  ลักษณะงาน    
    - ระบบงานฝ่ายศูนย์บริการ
    - ระบบงานฝ่ายจัดซื้อและสินค้าคงคลัง
    - ระบบงานฝ่ายการเงิน
    - ระบบงาน Preventive Maintenance (PM)
       
  ระบบบริหารการผลิต บริษัท โยโกฮามา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ร่วมทีมกับบริษัท Delphinux System จำกัด (www.sunncity.com)
  ลักษณะงาน    
    - ระบบจัดซื้อและวางแผนซื้อ
    - ระบบขายและประเมินการขาย
    - ระบบสินค้าคงคลัง
    - ระบบวางแผนการผลิต
       
  ระบบแสดงข้อมูลวิชาและห้องฝึกอบรมของโตโยต้า (Toyota Academy Thailand)
ร่วมทีมกับบริษัท Delphinux System จำกัด (www.sunncity.com)
  ลักษณะงาน    
    - จัดการรายชื่อวิชาและผู้สอน
    - จัดตารางการฝึกอบรม
    - แสดงตารางการฝึกอบรมประจำห้องต่างๆ
       
  โปรแกรมระบบการสืบสวนและการป้องกันอุบัติการณ์
(Incident Investigation and Root Case Analysis Software (Prof. RCA))
บริษัท Infotronics จำกัด (www.prorca.com)
  ลักษณะงาน    
    - ระบบบันทึกอุบัติการณ์
    - ตั้งทีมสืบสวนอุบัติการณ์
    - วิเคราะห์อุบัติการณ์
       
  ระบบงาน Simat Customer Service System
บริษัท Simat Mobile Computer จำกัด
  ลักษณะงาน    
    - ระบบบริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ Handheld&Barcode
       
  ระบบจัดเก็บและแสดงข้อมูลการผลิตพลังงานจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท Leonics จำกัด
  ลักษณะงาน    
    - จัดเก็บข้อมูลการผลิตพลังงานจากแผงพลังงานแสดงอาทิตย์
    - แสดงข้อมูลการใช้พลังงานและการผลิตพลังงานในลักษณะกราฟ
       
  ระบบบริหารการขายและวิเคราะห์การขาย (Software เฉพาะ) บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด
  ลักษณะงาน    
    - รับคำสั่งซื้อ, การวางแผนการขาย
    - รายงานสรุปของระบบขายสำหรับผู้บริหารในลักษณะแผนภูมิกราฟ
    - ระบบทำงานผ่านเครือข่าย LAN (Client/Server)
       
  โปรแกรมเก็บข้อมูลโรงแรงของบริษัทท่องเที่ยวและแสดงข้อมูลราคาห้องพัก
ผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัท ทีวีแอร์ จำกัด
  ลักษณะงาน    
    - การเก็บข้อมูลชื่อที่อยู่ของโรงแรม ตลอดจนอัตราการให้บริการห้องพักและ
โปรโมชั่น ต่างๆ ตลอดทั้งปี สำหรับบริษัทท่องเที่ยว ข้อมูลจากฐานข้อมูล
สามารถแสดงบนอินเตอร์เน็ตได้โดยอัตโนมัติ
       
  ระบบให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร สำหรับโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (www.tistr-foodprocess.net)
  ลักษณะงาน    
    ระบบให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับ 4 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารคือ
    - กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารพร้อมบริโภค
    - กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารน้ำผลไม้
    - กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง
    - กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากนม
    ข้อมูลที่ให้บริการ รายชื่อบริษัทตามกลุ่มอุตสาหกรรม, กระบวนการผลิต, ขั้นตอน
การผลิต
       
  โปรแกรมระบบฐานข้อมูลควบคุมการผลิตสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมตราทอ
บริษัท แกรนด์เลเบิล จำกัด (www.grandlabel.com)
  ลักษณะงาน    
    ระบบควบคุมการผลิตสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมตราทอ (Woven label) ประกอบ
ไปด้วยโมดูลใหญ่ๆ ดังนี้
    - วางแผนการผลิตและรายงานการผลิต
    - รับคำสั่งการผลิต (Order)
    - ตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต
       
  พัฒนาระบบบริหารและจัดการสินค้าคงคลัง บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด
  ลักษณะงาน    
    - ระบบฐานข้อมูลสินค้าคงคลังทั่วไป
       
  พัฒนาเว็บไซต์และเว็บแอ็บพลิเคชั่น บริษัท แกรนด์เลเบิล จำกัด(ใช้ Intraweb 5.0)
  ลักษณะงาน    
    เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลและให้บริการลูกค้าบริษัท ประกอบด้วย
    - ระบบสมัครสมาชิกผ่านอินเตอร์เน็ต
    - ระบบขอราคาสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต
    - ระบบสั่งผลิตสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต
    - ระบบขึ้นตัวอย่างสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต
    - ระบบรายงานการผลิตสินค้า (Order Tracking) ตามรายการสั่งผ่านอินเตอร์เน็ต
       
  พัฒนาระบบงานเหมา บริษัท ฟลูไทยนิตติ้ง แฟคตอรี่ จำกัด
ร่วมทีมกับบริษัท Delphinux System จำกัด (www.sunncity.com)
  ลักษณะงาน    
   
-
ระบบพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อติดตามการผลิตชิ้นงาน(แบบเหมา)ของพนักงาน
   
-
รับชิ้นงานจากการผลิตโดยการยิงบาร์โค้ด
   
-
รายงานสรุปรายได้พนักงานและสรุปปริมาณการผลิต
       
  พัฒนาระบบงานรถเช่าและระบบจัดเก็บถาพเพื่อตรวจสภาพรถ บริษัท โอเวอร์ซีส์ ออโต้ จำกัด (www.osauto.net)
  ลักษณะงาน    
   
-
Font End งานบริหารจัดการรถเช่าเพื่อให้บริการลูกค้าแบบระยะสั้น(Short Term)และระยะยาว(Long Term)
   
-
บริหารงานรถเช่าซื้อของบริษัท
   
-
บริหารงานถ่ายภาพรถยนต์เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสภาพรถ
       
  พัฒนาระบบเว็บไซต์และระบบรับบริการทดสอบบรรจุภัณฑ์ของศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(www.tistr.or.th/tpc)
  ลักษณะงาน    
   
-
เว็บไซค์เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของศูนย์
   
-
เว็บไซค์ให้บริการฐานข้อมูลแก่สมาชิก
   
-
Font End โปรแกรมรับบริการทดสอบบรรจุภัณฑ์
   
-
เว็บไซต์ตรวจเช็คสถานะงานลูกค้าผ่านเว็บไซต์
   
-
โปรแกรมบริหารงาน ยืม-คืน หนังสือหรือเอกสาร ของห้องเอกสารของศูนย์