วิธีการติดตั้งโปรแกรมระบบฐานข้อมูล Job Tracker

Top 


 
เมื่อผู้ใช้ได้ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมระบบฐานข้อมูลติดตามงานลูกค้ามาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านแล้ว จะมีวิธีการติดตั้งเพื่อใช้  
งานโปรแกรมดังนี้
 
1. เมื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรมระบบฐานข้อมูลติดตามงานลูกค้า จะได้ไฟล์ jobtracker_setup.zip อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์  
ของท่าน  
2. ก่อนที่จะทำการติดตั้งโปรแกรมระบบฐานข้อมูลติดตามงานลูกค้านี้ ผู้ใช้จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Winzip เข้าไปในเครื่องคอมพิว  
เตอร์ของท่านก่อน  
3. ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกไฟล์ jobtracker_setup.zip ณ.ตำแหน่งไดเร็กทอรี่ที่ผู้ใช้เก็บไฟล์ดังกล่าว จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ WinZip  
ดังรูป  
 
setup2  
 
4. ให้คลิกที่ปุ่ม I Agree จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ WinZip Wizard[jobtracker_setup.zip] ดังรูป  
 
setup3  
 
5. ให้คลิกที่ปุ่ม WinZip Classic จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ WinZip(Unregistered)-jobtracker_setup.zip ดังนี้  
 
setup4  
 
6. ให้ดับเบิ้ลคลิก jobtracker_setup.zip (ดูภาพข้างบน)จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ ยินดีต้อนรับสู่การติดตั้งโปรแกรมJOB TRACKER ดังนี้  
 
setup5  
 
7. ให้คลิกที่ปุ่ม Next> จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ เพื่อให้ผู้ใช้ระบุไดเร็กทอรี่ที่ต้องการติดตั้งโปรแกรม JOB TRACKER โดยค่า  
Default ของการติดตั้งจะอยู่ที่ C:\JOBTRACKER (ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงไดเร็กทอรี่ที่ต้องการติดตั้งโปรแกรมเป็น  
ไดเร็กทอรี่อื่นได้) นอกจากนั้นเนื่อที่ที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรมนี้จะต้องมีเนื้อที่อย่างน้อย 16.3 MB  
 
หมายเหตุ โปรแกรม JOB TRACKER นั้นสามารถจัดเก็บข้อมูลเอกสารต่างๆ เข้าไปในระบบได้ ดังนั้นถ้าผู้ใช้คิดว่าจะต้องมี  
เอกสารในการจัดเก็บเป็นจำนวนมาก และมีไฟล์ขนาดที่ใหญ่มากๆ ทางทีมงานแนะนำให้ท่านติดตั้งโปรแกรม Job  
Tracker ในไดร์ฟที่มีเนื้อที่มากๆ เพื่อที่จะได้ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของระบบ  
 
setup6  
 
8. ให้คลิกที่ปุ่ม Next> จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าโปรแกรม JOB TRACKER จะอยู่ภายใต้เมนู  
Strart>>Programs>>TEW>>JOB TRACKER>>JOB TRACKER  
 
setup7  
 
9. ให้คลิกที่ปุ่ม Next> จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ แจ้งให้ทราบว่าต้องการเพิ่มไอคอน Job Tracker ไว้บนหน้าจอ Desktop  
หรือไม่ (หากไม่ต้องการให้เพิ่มไอคอน Job Tracker ไว้บนหน้าจอให้คลิกเครื่องหมายถูกออก)  
 
setup8  
 
10. ให้คลิกที่ปุ่ม Next> จากนั้นจะปรากฏหน้าจอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ระบบพร้อมทำการติดตั้งโปรแกรม JOB TRACKER แล้ว  
 
setup9  
 
11. ให้คลิกปุ่ม Install จากนั้นระบบก็จะเริ่มทำการติดตั้งโปรแกรม โดยมีหน้าจอการทำงานดังรูป  
 
setup10  
 
setup11  
 
12. ให้คลิกที่ปุ่ม Next> จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ แจ้งให้ทราบว่าระบบได้ทำการติดตั้งโปรแกรม JOB TRACKER เสร็จเรียบร้อย  
แล้วและผู้ใช้ต้องการใช้งานโปรแกรม JOB TRACKER เลยหรือไม่ (หากผู้ใช้ไม่ต้องการใช้งานโปรแกรม JOB TRACKER  
ในขณะที่ลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเครื่องหมายถูกออกจาก Launch JOB TRACKER) จากนั้นให้คลิกปุ่ม Finish  
 
setup12  
 
13. จากนั้นระบบจะนำท่านสู่การใช้งานโปรแกรม JOB TRACKER ดังรูป  
 
setup13  
 
19. หลังจากที่ผู้ใช้ได้เข้าสู่การทำงานของโปรแกรมแล้ว และได้ออกจากการทำงานของโปรแกรม ภายหลั้งหากต้องการเข้าใช้งาน  
โปรแกรม JOB TRACKER ใหม่ ผู้ใช้จะสามารถเข้าใช้งานโปรแกรม JOB TRACKER ได้อีกครั้ง โดยมีวิธีการเข้าใช้  
งานโปรแกรม 2 วิธีดังต่อไปนี้  
 
(1) ดับเบิ้ลคลิกไอคอน setup14 ที่อยู่บนหน้าจอ Desktop  
 
(2) หรือเลือกจากเมนู Strart > Programs > TEW > JOB TRACKER > JOB TRACKER  
 
 
setup15