ระบบฐานข้อมูลติดตามงานลูกค้า (JOB TRACKER 1.0)
ทดลองใช้งานซอฟต์แวร์
ฟรี ขนาดไฟล์ประมาณ 9M
ความหมายของคำที่อ้างถึงในที่นี้ (ทำความเข้าใจก่อน)
"องค์กร" ในที่นี้หมายถึง บริษัท หน่วยงาน ฝ่าย แผนก หรือ กิจการส่วนตัว โดยครอบคุมทุกธุรกิจ
"ลูกค้า" ในที่นี้หมายถึง ผู้ที่มาติดต่อเพื่อขอใช้บริการกับองค์กร หรือ การติดต่อขอใช้บริการระหว่างหน่วยงาน
"ธุรกรรมของลูกค้า" ในที่นี้หมายถึง ลูกค้าใช้บริการกับองค์กรซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ เช่น การซื้อ-ขาย , การขอคำแนะนำ/สอบถามปัญหาต่างๆ , การรับผลิต-จัดทำ , การว่าจ้าง
"ผู้บริหาร" ในที่นี้หมายถึง เจ้าของบริษัท หัวหน้างาน หรือ ตัวท่านเอง(กิจการขนาดเล็ก หรือ กิจการส่วนตัว)
Screenshot
ภาพเข้าสู่ระบบ

ภาพเปิดงาน

ภาพรับเรื่องร้องเรียน

ภาพจัดเก็บเอกสาร

ภาพตัวอย่างรายงาน

Multi-Data Analysis
1.ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลติดตามงานลูกค้า (JOB TRACKER) คืออะไร
ซอฟต์แวร์ JOB TRACKER เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จัดอยู่ในประเภทโปรแกรมช่วยบริหารจัดการ
งานในธุรกิจหรือองค์กร โดยซอฟต์แวร์ JOB TRACKER มีคุณลักษณะพิเศษเน้นในส่วนของ "กิจกรรมของลูกค้า"
ซึ่งเริ่มต้นจากการที่ลูกค้าเข้ามาทำธุรกรรมต่างๆกับองค์กร ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือลูกค้าในกรณีที่ลูกค้า
มีข้อสงสัยหรือปัญหาต่างๆ จากข้อมูลเหล่านี้ซอฟต์แวร์ JOB TRACKER จะให้ท่านทำการจัดกลุ่ม-ประเภท
กำหนดสถานะต่างๆของกิจกรรมได้ และเก็บบันทึกไว้ในฐานข้อมูลที่ถูกออกแบบมาอย่างมีระบบ
การที่ข้อมูลการทำธุรกรรมของลูกค้าถูกรวบรวมอย่างมีระบบทำให้ JOB TRACKER สามารถสืบค้น

ประวัติการทำธุรกรรมหรือติดตามกิจกรรมของลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ทันเวลา พร้อมทั้งมี รายงานวิเคราะห์
แบบ Multidimention Data Analysis รายงานสรุปรายปีและรายเดือนของข้อมูล(แสดงกราฟและรายละเอียด) ในมุมมองต่างๆ มากกว่า 60 รายงาน ทำให้ท่านมั่นใจได้เลยว่าข้อมูลต่างๆของท่าน ที่ได้จัดเก็บด้วย JOB TRACKER จะมีประโยชน์ในการปรับปรุงองค์กรของท่านในด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอน

2.ซอฟแวร์ระบบฐานข้อมูลติดตามงานลูกค้า (JOB TRACKER) เหมาะสมกับธุรกิจใดบ้าง
JOB TRACKER ถูกออกแบบมาเพื่อครอบคุมทุกธุรกิจที่มีการติดต่อและให้บริการกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก หรือ ธุรกิจส่วนตัว

3. ซอฟต์แวร์ JOB TRACKER จะเข้ามาช่วยงานในองค์กรของท่านได้อย่างไร
3.1 JOB TRACKER จะช่วยให้ท่านตอบคำถามเหล่านี้กับผู้บริหารของท่านได้
3.1.1 สรุปจำนวนงานที่ให้บริการกับลูกค้า แบ่งแยกตามกลุ่ม-ประเภท แบ่งแยกตามสถานะงาน
รวมถึง การรวบรวมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานของพนักงาน
3.1.2 สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า แบ่งแยกตามกลุ่ม-ประเภท แบ่งแยกตามสถานะ
แบ่งแยกตามระดับความสำคัญ แบ่งแยกตามความรุนแรงของปัญหา แบ่งแยกตามรายการสินค้า รวมถึง
รายละเอียดการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้า
3.1.3 สรุปจำนวนงานที่ให้บริการลูกค้า แบ่งแยกตามพนักงานที่รับผิดชอบ และตามตรวจสอบ
ได้ว่าแต่ละงานมีปัญหาในการปฎิบัติงานอะไรบ้าง
3.1.4 สรุปการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าแบ่งแยกตามพนักงานที่รับผิดชอบ และตามตรวจสอบ
สถานะความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาได้
3.1.5 ทุกๆการประชุมกับผู้บริหารหรือหัวหน้า     ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฎิบัติงานของ
พนักงาน หรือ เรื่องร้องเรียนจากลูกค้าจะถูกรวบรวมสรุปเป็นรายงาน และท่านแน่ใจได้เลยว่าประเด็นสำคัญต่างๆ
ที่จะเสนอในที่ประชุมไม่ตกหล่น
3.1.6 ข้อมูลกิจกรรมลูกค้าทั้งหมดถูกจัดเก็บเป็นประวัติสามารถอ้างถึง-ตรวจสอบติดตามได้ตลอด
เวลา
3.1.7 เสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับลูกค้าและข้อมูลเชิงวิเคราะห์อื่นๆ ให้กับผู้บริการได้
3.2 JOB TRACKER จะช่วยให้ท่านตอบคำถามเหล่านี้กับลูกค้าของท่านได้
3.2.1 การติดต่อกับลูกค้าสะดวกขึ้นเพราะข้อมูลการทำกิจกรรมต่างๆของลูกค้าถูกเก็บรวบรวมไว้ใน
ฐานข้อมูล ทำให้พนักงานที่ติดต่อ(ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดิม)ทราบความเคลื่อนไหลของลูกค้าเช่น ลูกค้าใช้บริการครั้ง
หลังสุดเมื่อไหร่ เกี่ยวกับอะไร หรือมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับลูกค้ารายนี้เรื่องอะไรบ้าง และการแก้ไขปัญหาสำเร็จ
หรือไม่
3.2.2 การส่งงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลูกค้าเป็นไปได้ทันเวลาตามที่กำหนด เพราะสามารถ
ติดตามได้จากระบบการติดตามงาน และการติดตามเรื่องร้องเรียน
3.2.3 พนักงานทุกคนทราบความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ทำให้การประสานงานต่อ
จากพนักงานคนหนึ่งไปยังพนักงานอีกคนหนึ่ง เป็นไปได้โดยง่ายโดยเฉพาะในกรณีที่พนักงานคนที่รับผิดชอบ คนแรก
ได้ลาออกหรือขาดงาน
3.3 JOB TRACKER สนับสนุนข้อมูลด้านอื่นๆ
3.3.1 ฐานข้อมูล JOB TRACKER เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆระหว่าง
ที่พนักงานปฎิบัติงาน และ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า ดังนั้นพนักงานที่เข้ามาใหม่ สามารถเรียนรู้งานได้เร็วขึ้น ถึงแม้นว่าพนักงานคนก่อนจะลาออกไปแล้วก็ตาม
3.3.2 เอกสารไฟล์ต่างๆของลูกค้าไม่สูญหายและถูกจัดเก็บเป็นระบบพร้อมใช้งานตลอดเวลา

4. ภาพการทำงานของซอฟต์แวร์ JOB TRACKER

 
ทดลองใช้งานโปรแกรม (download) คลิกที่นี่ ขนาดไฟล์ประมาณ 9 เมกกะไบต์