ระบบฐานข้อมูลพิมพ์ป้าย (Smart Label Maker 1.5)

  วิธีการ Export Address book จาก MS Outlook
 
  1. ดับเบิ้ลคลิกเข้าโปรแกรม MS Outlook หน้าจอไอคอนแสดงดังรูป
 
 
  2. จากนั้นโปรแกรม MS Outlook ก็จะถูกเรียกใช้งานดังรูป
 
 
 
  3. ให้มาที่เมนูแฟ้ม>>การนำเข้าและการส่งออก... ดังรูป
 
 
 
  4. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก ให้เลือกExport to file (เพื่อนำข้อมูลออก) จากนั้นให้คลิกที่ ปุ่ม Next>

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป
 
 
 
  5. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง การส่งออกไปที่แฟ้มให้เลือก Comma Separated Values (Windows)(เพื่อกำหนดให้ฟิลด์แต่ละฟิลด์คั่นด้วยเครื่องหมายคอมม่า) จากนั้นให้คลิกปุ่ม Next>

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป
 
 
 
  6. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง การส่งออกไปที่แฟ้มให้เลือกโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ซึ่งเป็นโฟลเดอร์ที่เก็บ Address Book จากนั้นให้คลิกปุ่ม Next>

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป
 
 
 
  7. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างเรียกดู เพื่อให้ระบุตำแหน่งที่ต้องการจัดเก็บไฟล์ที่นำออก และให้ระบุชื่อไฟล์ที่จะจัดเก็บข้อมูล (จากตัวอย่างนี้ได้กำหนดไฟล์ที่จัดเก็บและชื่อไฟล์ไว้ที่ C:\addressbook_msoutlook.CSV) จากนั้นให้คลิกที่ปุ่มตกลง

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป
 
 
 
  8. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างการส่งออกไปที่แฟ้ม อีกครั้ง ซึ่งจะแสดงรายละเอียดตำแหน่งและชื่อไฟล์ที่จัดเก็บข้อมูลที่ Export จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Next>

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป
 
 
 
  9. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง การส่งออกไปที่แฟ้ม อีกครั้ง ให้เลือก นำออก "ที่ติดต่อ" จากโฟลเดอร์ "ที่ติดต่อ" และให้คลิกที่ ปุ่ม จับคู่เขตข้อมูลเอง... เพื่อเลือกฟิลด์ที่ต้องการนำออก

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป
 
 
 
  10. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Map Custom Fields ซึ่งจะแบ่งหน้าจอออกเป็น 2 ส่วนคือ

ส่วนซ้ายมือแสดงฟิลด์ต่างๆ ที่อยู่ในโฟล์เดอร์ ที่ติดต่อ ของโปรแกรม MS Outlook

ส่วนขวามือ แสดงฟิลด์ที่ต้องการนำออก (Export)

วิธีการเลือกฟิลด์ที่ต้องการนำออก ให้คลิกเลือกฟิลด์ที่ต้องการนำออกที่ด้านซ้ายมือ แล้วลากฟิลด์ดังกล่าวมาไว้ด้านขวามือ ให้ทำอย่างนี้ ครบทุกฟิลด์ที่ต้องการนำออก (ในกรณีที่ต้องการเคลียร์ฟิลด์ข้อมูลที่จะนำออก ให้คลิกที่ปุ่ม Clear Map)

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป
 
 
 
  รูปด้านล่างแสดงฟิลด์ที่ได้เลือกข้อมูลที่จะนำออก เมื่อเลือกฟิลด์ที่ต้องการนำออกครบตามที่ต้องการแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม OK

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป
 
 
 
  11. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างการส่งออกไปที่แฟ้ม อีกครั้ง ให้คลิกที่ปุ่ม Finish

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป
 
 
 
  12. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ ความคืบหน้าการนำเข้าและส่งออก เพื่อแสดงสถานะการนำข้อมูลออกดังรูป
 
 
 
  และเมื่อระบบนำข้อมูลออกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแสดงหน้าจอของโปรแกรม MS Outlook อีกครั้ง เหมือนรูปข้อที่ 2 ให้ออกจากการทำงานของโปรแกรมดังกล่าว
 
  13. จากนั้นให้ทำการตรวจสอบไฟล์ที่ได้จากการ Export Address Book ของโปรแกรม MS Outlook โดยเรียกดูข้อมูลดังกล่าวจากโปรแกรม Notepad ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนโปรแกรม Notepad ดังรูป
 
 
 
  14. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอการทำงานของโปรแกรม Notepad ให้มาที่เมนู File>>Open

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป
 
 
 
  15. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Open ให้ระบุตำแหน่งไดเรคทอรี่ที่จัดเก็บไฟล์ที่ได้จากการ Export Address Book (จากรูปตำแหน่งไฟล์ที่ต้อง การเรียกดูข้อมูลอยู่ที่ C:\addressbook_msoutlook.csv) จากนั้นให้คลิกที่ปุ่มOpen

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป
 
 
 
  16. จากนั้นจะปรากฏรายละเอียดของไฟล์ addressbook_msoutlook.csv ซึ่งจะสังเกตุเห็นว่าในแถวแรกจะแสดงชื่อฟิลด์แต่ละฟิลด์ที่ได้มีการ Export และรายการในแถวต่อๆ มาแสดงข้อมูลของฟิลด์แต่ละฟิลด์ที่ถูกจัดเก็บ โดยฟิลด์แต่ละฟิลด์จะคั่นด้วยเครื่องหมายคอมม่า ( , ) เมื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการปิดไฟล์ดังกล่าว (ซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการ Export Address Book จากโปรแกรม MS Outlook)

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป