ระบบฐานข้อมูลพิมพ์ป้าย (Smart Label Maker 1.0)
 
วิธีการ Import File MS Access เข้าสู่ฐานข้อมูลพิมพ์ป้าย

1.เข้าสู่การทำงานของโปรแกรมระบบฐานข้อมูลพิมพ์ป้าย และคลิกปุ่ม เปิดฐานข้อมูล ดังรูป

2.จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ รายการชื่อฐานข้อมูล ให้คลิกเลือกรายการชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการนำข้อมูลไฟล์นามสกุล (.mdb) เข้าจาก
รูปเลือกฐานข้อมูล ชื่อที่อยู่ลูกค้า จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม เปิดฐานข้อมูล หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป


3.จะปรากฏหน้าจอ เปิดฐานข้อมูล โดยแสดงรายละเอียดฐานข้อมูล ชื่อที่อยู่ลูกค้า ที่ได้มีการสร้างฐานข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้แล้วดังรูป


4.จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม เพื่อนำข้อมูลจากไฟล์นามสกุล (.mdb) เข้าสู่ฐานข้อมูล ชื่อที่อยู่ลูกค้า ในระบบฐานข้อมูล
พิมพ์ป้าย


5. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง นำเข้าข้อมูลจากภายนอก ให้เลือกประเภทไฟล์ฐานข้อมูล ไฟล์ MS Access จากนั้นให้คลิกปุ่ม
ขั้นตอนต่อไป

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป


6. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง นำเข้าจากไฟล์ Access ให้ระบุโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ Access(.mdb) โดยคลิกที่ปุ่มที่อยู่ในฟิลด์
ชื่อไฟล์ที่จะนำเข้า

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป


7.จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Browse เพื่อให้ระบุตำแหน่งที่ต้องการเปิดไฟล์ที่ต้องการนำข้อมูลเข้า (จากตัวอย่างนี้ได้กำหนดไฟล์ที่
ต้องการนำเข้าที่C:\address.mdb) จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Open

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป


8.จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง นำเข้าจากไฟล์ Access อีกครั้ง ที่ฟิลด์ เลือกตารางที่จะนำเข้า ให้ทำการระบุตารางของไฟล์
MS Access ที่ต้องการนำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล ชื่อที่อยู่ลูกค้า จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม ขั้นตอนต่อไป

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป


9. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง กำหนดความสัมพันธ์ โดยที่หน้าจอนี้จะแสดงข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนบนแสดงตัวอย่างข้อมูลจาก
ไฟล์ที่นำข้อมูลเข้า และส่วนล่างเป็นการกำหนดความสัมพันธ์ในการนำข้อมูลเข้า
ให้กำหนดความสัมพันธ์ในการนำข้อมูลเข้าระหว่างฐานข้อมูล ชื่อที่อยู่ลูกค้า ในโปรแกรมข้อมูลพิมพ์ป้าย กับค่าที่นำเข้าจาก วิธีการ
กำหนดค่าความสัมพันธ์ทำได้โดยการคลิกเมาส์หรือดับเบิ้ลคลิกเลือกฟิลด์ที่ต้องการให้ตรงกับความสัมพันธ์ที่จะนำเข้า จากนั้นให้คลิก
ที่ปุ่ม นำเข้า (Import)

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป

 

10.จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ กำหนดความสัมพันธ์ อีกครั้ง ซึ่งแสดงรายละอียดข้อมูลที่จะนำเข้า ให้คลิกที่ปุ่ม ตกลง ระบบจะทำการ
นำข้อมูลเข้าจนเสร็จสมบูรณ์

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป

 

  11.จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง เปิดฐานข้อมูล ชื่อที่อยู่ลูกค้า อีกครั้ง จะสังเกตุได้ว่ามีรายการข้อมูลที่ได้นำเข้าปรากฏที่หน้าจอดังรูป
หากผู้ใช้ต้องการพิมพ์ป้ายให้คลิกที่ปุ่ม

 

12.จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ Information เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการพิมพ์ป้าย ให้คลิกปุ่ม OK
หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป

 
13.จากนั้นจะปรากฏภาพป้ายก่อนพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ ดังรูป