ระบบฐานข้อมูลพิมพ์ป้าย (Smart Label Maker 1.5)
 
วิธีการ Import File นามสกุล (.csv)เข้าสู่ฐานข้อมูลพิมพ์ป้าย

1.เข้าสู่การทำงานของโปรแกรมระบบฐานข้อมูลพิมพ์ป้าย และคลิกปุ่ม เปิดฐานข้อมูล ดังรูป

2.จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ รายการชื่อฐานข้อมูล ให้คลิกเลือกรายการชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการนำข้อมูลนามสกุล (.csv) เข้า จากรูปเลือกฐานข้อมูลชื่อ
Outlook จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม เปิดฐานข้อมูล หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป


3.จะปรากฏหน้าจอ เปิดฐานข้อมูล โดยแสดงรายละเอียดฐานข้อมูล Outlook ที่ได้มีการสร้างฐานข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้แล้วดังรูป


4.จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม เพื่อนำข้อมูลจากไฟล์นามสกุล (.csv) เข้าสู่ฐานข้อมูล Outlook ในระบบฐานข้อมูลพิมพ์ป้าย


5. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง นำเข้าข้อมูลจากภายนอก ให้เลือกประเภทไฟล์ฐานข้อมูล ไฟล์ข้อความ (Text , CSV) จากนั้นให้คลิกปุ่ม ขั้นตอนต่อไป

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป


6. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง นำเข้าจากไฟล์ข้อความ ให้ระบุโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ข้อความและไฟล์นามสกุล (.CSV) โดยคลิกที่ปุ่มที่อยู่ในฟิลด์
ชื่อไฟล์ที่จะนำเข้า

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป


7.จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Browse เพื่อให้ระบุตำแหน่งที่ต้องการเปิดไฟล์ที่ต้องการนำข้อมูลเข้า (จากตัวอย่างนี้ได้กำหนดไฟล์ที่ต้องการนำเข้าที่
C:\addressbook_msoutlook.CSV) จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Open

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป


8.จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง นำเข้าจากไฟล์ข้อความ อีกครั้ง ให้คลิกที่ปุ่ม เพื่อให้ระบบกำหนดคุณสมบัติข้อมูลที่จะนำเข้าแบบมาตรฐานขึ้น
มาให้โดยอัตโนมัติ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม ขั้นตอนต่อไป
(หมายเหตุ ข้อมูลที่จะนำเข้าสู่ฐานข้อมูลในครั้งนี้ ได้มีการกำหนดการ ใช้อักษรล้อมข้อความ เป็นเครื่องหมาย " ดังนั้นจึงต้องแก้ไขค่าในฟิลด์ดัง
กล่าวให้ตรงกับความเป็นจริงด้วย เพื่อที่จะทำให้เมื่อมีการนำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้วอักษรล้อมข้อความที่เป็นเครื่องหมายดังกล่าวก็
จะไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลที่นำเข้าดังกล่าว)

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป


9. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง กำหนดความสัมพันธ์ โดยที่หน้าจอนี้จะแสดงข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนบนแสดงตัวอย่างข้อมูลจากไฟล์ที่นำข้อมูล
เข้า และส่วนล่างเป็นการกำหนดความสัมพันธ์ในการนำข้อมูลเข้า
ให้กำหนดความสัมพันธ์ในการนำข้อมูลเข้าระหว่างฐานข้อมูล Outlook ในโปรแกรมข้อมูลพิมพ์ป้าย กับค่าที่นำเข้าจาก วิธีการกำหนดค่าความ
สัมพันธ์ทำได้โดยการคลิกเมาส์หรือดับเบิ้ลคลิกเลือกฟิลด์ที่ต้องการ ให้ตรงกับความสัมพันธ์ที่จะนำเข้า จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม นำเข้า (Import)

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป

 

10.จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม ตกลง ระบบจะทำการนำข้อมูลเข้าจนเสร็จสมบูรณ์

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป

 

  11.จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง เปิดฐานข้อมูล Outlook อีกครั้ง จะสังเกตุได้ว่ามีรายการข้อมูลที่ได้นำเข้าปรากฏที่หน้าจอดังรูป
หากผู้ใช้ต้องการพิมพ์ป้ายให้คลิกที่ปุ่ม

 

12.จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ Information เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการพิมพ์ป้าย ให้คลิกปุ่ม OK
หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป

 
13.จากนั้นจะปรากฏภาพป้ายก่อนพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ ดังรูป