ทีมงาน ThaiEasyWeb Technology Group มุ่งเน้นที่เทคโนโลยีการผลิตซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพเป็นหลัก ทั้งซอฟต์แวร์ทั่วไปและซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล โดยสามารถทำงานในลักษณะ Desktop Client/Server และ Intranet/Internet ได้ และใช้ Borland Delphi เป็นเครื่องมือในการพัฒนาซอฟแวร์ ส่วนระบบฐานข้อมูลผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้อิสระ ตัวอย่างฐานข้อมูลในกลุ่มของ Open Source เช่น Interbase 6.0(Open Edition), FireBird, MySQL
 
  การให้บริการแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ
   
1.
รับพัฒนาพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วไป และ ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล/จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์สำเร็จรูปของไทยอีซีเว็บ
   
2.
รับเป็นที่ปรึกษาโปรเจ็ค สำหรับองค์กร บุคคลทั่วไป นักศึกษา ในด้านเทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วย Borland Delphi และระบบฐานข้อมูล
   
3.
สำหรับท่านที่ต้องการปรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูปของไทยอีซี่เว็บ ให้เหมาะสมกับองค์กรของท่านหรือต้องการเพิ่มเติมระบบงานบางอย่าง ทางทีมงานยินดีจะปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้ท่าน โดยคิดค่าใช้จ่ายในราคาพิเศษ
   
4.
ท่านใดหรือหน่วยงานใดต้องการ Programmer เข้าร่วมทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Borland Delphi ในลักษณะ Job By Job หรือ Partime สามารถติดต่อทีมงานได้โดยตรง
 
  ติดต่อทีมงาน
  หมายเหตุท่านที่เลือกใช้ฐานข้อมูลในกลุ่มของ Open Source ท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่าย (License) ในส่วนของฐานข้อมูลที่ติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย (Server) และสามารถรองรับเครื่องลูกข่าย(Client)ได้ไม่จำนวนจำนวนเครื่อง