แผนภาพการทำงานของโปรแกรม ( Working diagram)
ซอฟต์แวร์ระบบงานธุรกิจรถเช่า
(SD CAR RENTAL SYSTEM)
ใบจองรถ
(Reservation)
(Order Confirmation)
ใบเช่ารถ
ใบสรุปค่าใช้จ่าย
(Job Costing)
ใบแจ้งหนี้
(Invoice)
(Receipt)
ใบเสร็จรับเงิน
ลูกค้า
จบ