ซอฟต์แวร์ระบบงานธุรกิจรถเช่า
                ซอฟต์แวร์ระบบงานธุรกิจรถเช่า ( SD CAR RENTAL SYSTEM )เป็นซอฟต์แวร์
สำหรับบริษัท ห้างร้าน ที่ให้บริการเกี่ยวกับการให้เช่ารถไม่ว่าจะเป็น รถตู้ รถบัส รถยนต์  รถจักยานยนต์
หรือ พาหนะอื่นๆ  ซึ่งระบบฐานข้อมูลของโปรแกรมสามารถแสดงรายการข้อมูลรถเช่าที่รับงานลูกค้าใน
แต่ละวัน  หรือ สามารถตรวจสอบประวัติการใช้รถย้อนหลังได้ตลอดเวลา  พร้อมทั้งสามารถรายงาน ราย
ได้ประมาณการของรถแต่ละคันได้ด้วย

หมายเหตุ
ดูข้อมูลอื่นๆ กรุณาคลิกเมนูด้านซ้าย
ข้อมูลเบื้องต้น
(SD CAR RENTAL SYSTEM)