แผนภาพการทำงานของโปรแกรม ( Working diagram)
ซอฟต์แวร์ "ระบบบริหารงานโครงการ"
(SD PROJECT SYSTEM)
ใบเสนอราคา
(Quotation)
ลูกค้า
ใบสั่งขาย
(Sale Order)
ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับ
(Invoice/Tax)
ระบบสต็อก
ซื้อมา-ขายไป
ตัดสต็อกอัตโนมัติ
ระบบงานซื้อมา/ขายไป
ตกลง
(Created Project)
สร้างโครงการ
ใบปิดงาน
(Job Closing)
ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับ
(Invoice/Tax)
ใบขอซื้อสินค้า
ลูกค้า
ใบเสนอราคางานโครงการ
ได้งาน
ใบสั่งซื้อสินค้า
ใบรับสินค้า
ระบบสต็อก
โครงการ
อนุมัติขอซื้อ
อนุมัติสั่งซื้อ
ผู้ขาย
ใบขอเบิกสินค้า
อนุมัติขอเบิก
ใบเบิกสินค้า
ใบคืนสินค้า
ใบโอนสินค้า
ใบขอจ้าง
อนุมัติขอจ้าง
ใบสั่งจ้าง
อนุมัติสั่งจ้าง
ใบรับแจ้งหนี้งานจ้าง
ผู้รับเหมา
ใบบันทึกต้นทุน
ค่าแรงคนงาน(รายวัน)
ระบบงานโครงการ
รายการวัสดุที่ใช้(BOQ)
ใบขอ
ซื้อ
อนุมัติ
ขอซื้อ
ใบ
สั่งซื้อ
อนุมัติ
สั่งซื้อ
ใบรับ
สินค้า
ผู้ขาย
เปรียบเทียบและ
ควบคุมยอดการเบิก