ซอฟต์แวร์ "ระบบบริหารงานโครงการ"
                ซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานโครงการ ( SD PROJECT SYSTEM )เป็นซอฟต์แวร์สำหรับบริษัท ห้างร้าน
ที่รับจ้างทำงานให้ลูกค้าในลักษณะโครงการ หรือ รับจ้างทำงานให้ลูกค้าเป็นงานๆ(JOB) ซึ่งโปรแกรมจะช่วยควบ
คุมต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้นกับโครงการ รวมไปถึงการคำนวนยอดขายและกำไรเบื้องต้น เมื่อปิดโครงการ โปรแกรมนี้
จะประกอบไปด้วยระบบย่อยๆดังต่อไปนี้
              1. ระบบงานฝ่ายขาย สำหรับการขายสินค้าในลักษณะซื้อมาขายไป
              2. ระบบงานโครงการ สำหรับการเปิดงานเป็นจ๊อบๆ(JOB) ที่ต้องการคำนวนยอดขายและควบคุมต้นทุน
                  การเบิกใช้วัสดุและต้นทุนค่าแรงคนงาน
              3. ระบบสินค้าคงคลัง ที่รองรับการเบิกวัสดุใช้ในงานโครงการและงานซื้อมาขายไป
              4. ระบบจัดซื้อ  ที่รองรับการซื้อวัสดุเข้าคลังโครงการและเข้าคลังซื้อมาขายไป
              5. ระบบสั่งจ้างงานนอกสำหรับจากผู้รับเหมาช่วง

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับธุรกิจดังต่อไปนี้
              1. ธุรกิจรับติดตั้ง/รับวางระบบ ต่างๆ เช่น ติดตั้ง-วางระบบไฟฟ้า , งานประปา
              2. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
              3. ธุรกิจอื่นๆที่ต้องการควบคุมต้นทุนเป็นงานๆหรือเป็นโครงการ

หมายเหตุ
ดูข้อมูลอื่นๆ กรุณาคลิกเมนูด้านซ้าย
ข้อมูลเบื้องต้น
(SD PROJECT SYSTEM)