ระบบงานซื้อมา/ขายไป
   - จัดทำใบเสนอราคา
   - จัดทำใบสั่งขาย
   - เปิดใบแจ้งหนี้
   - เปิดใบลดหนี้กรณีไม่คืนสินค้า
   - เปิดใบลดหนี้กรณีคืนสินค้า
   - เปิดใบเพิ่มหนี้
ระบบงานโครงการ
   - จัดทำใบเสนอราคางานโครงการ
   - จัดตั้งโครงการ
   - ใบปิดงานโครงการ
   - ใบแจ้งหนี้งานโครงการ
   - ใบลดหนี้งานโครงการ
   - ใบเพิ่มหนี้งานโครงการ
   - ใบบันทึกต้นทุนค่าแรงคนงาน
ระบบสินค้าคงคลัง
   - คุมสต็อกสินค้าซื้อมา/ขายไป
   - คุมสต็อกสินค้าแยกตามโครงการต่างๆ
   - ใบรับสินค้าจากการสั่งซื้อ
   - ใบขอเบิกสินค้า
   - อนุมัติใบขอเบิกสินค้า
   - ใบเบิกสินค้า
   - ใบคืนสินค้า(กรณีใช้ไม่หมด)
   - ใบจัดชุดสินค้า/ใบประกอบสินค้า
   - ใบโอนคลังสินค้า
   - ใบตรวจนับสต็อก
   - ใบปรับลดสต็อก
   - ใบปรับเพิ่มสต็อก
   - คุมต้นทุนสินค้าแบบ FIFO
   - สามารถคุมยอดการเบิกสินค้าตามจำนวน(สินค้าหลัก) หรือ ตามมูลค่า(สินค้าสิ้นเปลือง) ได้
ระบบจัดซื้อ
   - ใบขอซื้อสินค้า
   - อนุมัติใบขอซื้อ
   - ใบสั่งซื้อสินค้า
   - อนุมัติใบสั่งซื้อสินค้า
ระบบสั่งจ้าง
   - ใบขอจ้างผู้รับเหมา
   - อนุมัติใบขอจ้าง
   - ใบสั่งจ้าง
   - อนุมัติใบสั่งจ้าง
   - ใบรับแจ้งหนี้จากผู้รับเหมา
หมายเหตุ การทำงานของระบบกรุณาดูตาม แผนผังการทำงานของโปรแกรม

คุณสมบัติของโปรแกรม (Software Specifications)
ซอฟต์แวร์ "ระบบบริหารงานโครงการ"
(SD PROJECT SYSTEM)