ซอฟต์แวร์ระบบงานขายและศูนย์บริการ
POS SYSTEM
RETAIL & WHOLESALES SYSTEM
SERVICES SYSTEM
(SD SALES & SERVICES SYSTEM)
แผนภาพการทำงานของโปรแกรม ( Working diagram)