ซอฟต์แวร์ระบบงานขายและศูนย์บริการ
POS SYSTEM
RETAIL & WHOLESALES SYSTEM
SERVICES SYSTEM
              1.ระบบงานขายหน้าร้าน (POS)
                -  รองรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ , ลิ้นชักเก็บเงินสด , เครื่องอ่านบาร์โค้ด
                -  รองรับการชำระเงินสด , บัตรเครดิต , อิออน , First Choice , ชำระด้วยเช็ค
                   โดยสามารถรับชำระผสมกันได้ใน 1 บิลขาย
                -  รองรับการเก็บยอดขายของพนักงานขาย (ไม่ใช่แคชเชียร์)
                -  สามารถยกเลิกบิลขายได้
                -  สามารถพักบิลขายได้
                -  สามารถเห็นยอดคงเหลือสินค้าในสต็อกแบบเรียลไทม์
                -  เลือกราคาขายอัตโนมัติ กรณีลูกค้าสมาชิก (ราคา ปลีก/ส่ง/ตัวแทน)
                -  รองรับการลดหนี้กรณีคืนสินค้าและการลดหนี้กรณีไม่คืนสินค้า
                -  สามารถพิมพ์สรุปยอดขายและยอดนับเงินสิ้นวันเพื่อนำส่งการเงิน
                -  รองรับการเก็บคะแนนสะสมของสมาชิก
                -  รองรับการยิงขายสินค้าที่มีซีเรียลและเข้าระบบรับประกันอัตโนมัติ

             
2.ระบบงานขายปลีกและขายส่ง (Retail & Wholesales System)               
              
ระบบสินค้า (Product)
              
-   สามารถพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดติดสินค้าได้ (สร้างอัตโนมัติถ้าไม่มี)
               -   สามารถพิมพ์สติ๊กเกอร์ซีเรียลติดสินค้าได้ (สร้างอัตโนมัติถ้าไม่มี)
               -   รองรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่ไช้ไดร์เวอร์ของวินโดว์ทุกยี่ห้อเช่น Intermec , Brother , BSC
               -   สามารถพิมพ์แค็ตตาล็อกสินค้าได้
               -   รองรับการประกอบสินค้าเข้าสต็อกได้ และ สามารถตั้งชุดสินค้าเพื่อความรวดเร็วในการขาย
               -   สามารถตั้งราคาขายได้ 5 ระดับ คือ
                   1.ราคาขายปลีก  2.ราคาขายส่ง 3.ราคาขายตัวแทน 4.ราคาขายรีเซลล์เลอร์  5.ราคาขายอื่นๆ
           -   รองรับการขายสินค้าหลายหน่วยนับเช่น ชิ้น , โหล , กล่อง
             
ระบบงานฝ่ายคลังสินค้า (Warehouse Controls)  
              -   สามารถจัดทำใบสั่งซื้อสินค้า
              -   สามารถจัดทำใบรับสินค้า/ใบส่งคืนสินค้า(ผู้ขาย)
              -   ระบบควบคุมต้นทุนสินค้าแบบ FIFO (เข้าก่อนออกก่อน)
              -   สามารถตั้งคลังสินค้าได้มากกว่า 1 คลัง (Multi-Warehouse)
              -   สามารถจัดทำใบตรวจนับสต็อกและสามารถปรับยอดสต็อกได้โดยอัตโนมัติ
              -   สามารถจัดทำใบโอนคลังสินค้า
              -   สามารถจัดทำใบเบิกอะไหล่/ใบคืนอะไหล่ งานซ่อม
              -   สามารถจัดทำใบรับสินค้ารอเครม
              -   รายงานยอดสินค้าคงเหลือ (Stock Balance)
              -   รายงานอายุสต็อก (Stock Aging)
              -   รายงานสต็อกการ์ด (Stock Card)
            
ระบบงานฝ่ายขาย (Sales)
         
-   ใบเสนอราคา (Quotation)  
             -   ใบสั่งขาย (Sale Order)
             -   รองรับการเก็บคะแนนสะสมของสมาชิก
             -   รองรับการขายสินค้าระบุซีเรียล
           
ระบบงานบัญชีฝ่ายขาย (Sale Accounting)
       
  -   ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
          -   ใบลดหนี้/ใบรับคืนสินค้า
            -    ใบลดหนี้(กรณีไม่คืนสินค้า)
            -    ใบเพิ่มหนี้ 
        -    ใบลดหนี้ส่งเสริมการขาย
         ระบบงานฝ่ายการเงิน (Finance)
            -   ใบวางบิล
            -   ใบรับชำระหนี้
            -   ใบปรับยอดหนี้
            -   คุมเงินสดและเช็ครับล่วงหน้าเข้าธนาคาร
            -   กำหนดสถานะเช็คผ่าน
            -   ใบตั้งยอดหนี้ยกมา

        3.ระบบงานฝ่ายบริการ (Services System)
        ระบบงานฝ่ายบริการ
           -  ใบรับงาน/ใบสั่งซ่อม
           -  ใบประเมินราคางานซ่อม 
           -  ใบสรุปค่าซ่อม
           -  ใบส่งเครมสินค้า
           -  เช็คซีเรียลสินค้าอยู่ในประกัน
        ระบบงานบัญชีฝ่ายบริการ (Services Accounting)
        -   ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (งานซ่อม)
        -   ใบลดหนี้/ใบรับคืนสินค้า(งานซ่อม)
          -    ใบลดหนี้(กรณีไม่คืนสินค้า) (งานซ่อม)

         หมายเหตุ ดูข้อมูลอื่นๆ กรุณาคลิกเมนูด้านซ้าย
(SD SALES & SERVICES SYSTEM)
คุณสมบัติของโปรแกรม (Software Specifications)